نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات

نظام پيشنهادها

 همفكري، مشاركت و ارج نهادن به كارهاي گروهي موجب مي‌شود تا امور به وجه بهتري انجام شود. اگر سازمان‌ها خواهان نيل به چنين نتيجه‌اي هستند ناگزير بايستي در پي ايجاد انگيزه و جلب مشاركت كاركنان خود برآيند و اين مهم زماني ميسر مي‌شود كه باور داشته باشند انسان‌ها در فرايند كار، نه ابزار و وسيله بلكه عاملي مؤثر در تحقق اهداف سازمان هستند.امروزه نظام‌هاي مديريتي به عنوان نرم‌افزارهاي فناوري و ابزارهاي اصلي فرايند توسعه محسوب مي‌شوند.

 بر اين اساس نظريه‌هاي پيشرفته، منابع انساني را از عوامل زيربنائي در فرايند توسعه مي‌شناسند و هرگونه توفيق در فرايند توسعه پايدار را مشروط به توفيق در توسعه منابع انساني مي‌دانند، از اين رو اهميت و ضرورت توجه به نظام‌هاي مديريتي توسعه‌دهنده منابع انساني جايگاه ويژه‌اي خواهند يافت.يكي از نظام‌هاي مديريتي پويا و سازنده كه نقش مهمي در توسعه منابع انساني و در نتيجه در فرايند توسعه كلي كشور دارد نظام مديريت مشاركتي است.

اين نظام مديرتي به عنوان يك نظام مطلوب  و كارآمد هم از لحاظ نظري و هم در عمل از جايگاه مناسبي در بسياري از كشورهاي جهان برخوردار است. در واقع نظام مديريت مشاركتي، نظام همكاري فكري و علمي كاركنان يك سازمان با سطوح مختلف مديريتي آن سازمان است. در اين نظام كليه افراد سازمان درباره روش‌هاي حل مسائل و ارتقاي بهره‌وري سازمان فعالانه انديشيده، حاصل آن را در قالب طرح‌ها و پيشنهادها به سازمان ارائه مي‌كنند.

بدين طريق يك نظام همفكري و هم‌انديشي براي رسيدن به اهداف سازمان به وجود مي‌آيد و مديريت سازمان از گنجينه طرح‌ها، انديشه‌ها و راه‌حل‌ها برخوردار شده و براي نيل به اهداف سازماني از آنها بهره مي‌جويد. در اين نظام براي خلاقيت‌هاي كليه اعضاي سازمان ارزش شايسته قائل شده و در تصميم‌گيري‌ها از آنها استفاده مي‌شود. وجود و جريان اين نظام نتايج و پيامدهاي مثبت و مطلوب متعددي از جمله افزايش سطح انگيزش، رضايت، بهداشت رواني و خلاقيت و نوآوري كاركنان را در بر خواهد داشت.لطفا" نظرات و پيشنهادات خود را براي بررسي و اقدام از طريق صفحه اصلي سايت و يا با  آدرس info@iecf.ir ارسال فرماييد.