» ساختار بنیاد
پست سازمانی
فهرست اعضا

نام و نام خانوادگیتلفندورنگارپست الکترونیکیآدرس
حسینعلی قبادی 22129843 ghobadi@iecf.irسعادت آباد بلوار فرهنگ انتهای خیابان معارف
. . 22129843  سعادت آباد بلوار فرهنگ انتهای خیابان معارف
شاهپور نیکبخت شیبانی 22129843 sheibani@iecf.irسعادت آباد بلوار فرهنگ انتهای خیابان معارف
مسعود رضایی 22129843 rezaei@iecf.irسعادت آباد بلوار فرهنگ انتهای خیابان معارف
کامبیز بنی هاشمی 22129843 banihashemi@iecf.irسعادت آباد بلوار فرهنگ انتهای خیابان معارف
محسن بهلولی 22129843 bohlooli@iecf.irسعادت آباد بلوار فرهنگ انتهای خیابان معارف
اصغر اسمعیلی 22129843 esmaeele@iecf.irسعادت آباد بلوار فرهنگ انتهای خیابان معارف
محمد علی سلمانی ندوشن 22129843 salmani@iecf.irسعادت آباد بلوار فرهنگ انتهای خیابان معارف
ریما مرشد 22129843 morshed@iecf.irسعادت آباد بلوار فرهنگ انتهای خیابان معارف
فرشته آهنگری 22129843 ahangari@iecf.irسعادت آباد بلوار فرهنگ انتهای خیابان معارف
محی الدین قمشه ای 22129843 gomshei@iecf.irسعادت آباد بلوار فرهنگ انتهای خیابان معارف
مریم کامیار 22129843 kamyar@iecf.irسعادت آباد بلوار فرهنگ انتهای خیابان معارف
اندیا نعمتی 22129843 nemati@iecf.irسعادت آباد بلوار فرهنگ انتهای خیابان معارف
گل اندام شریفی 22129843 sharifi@iecf.irسعادت آباد بلوار فرهنگ انتهای خیابان معارف
زینب مشتاقی 22129843 moshtaghi@iecf.irسعادت آباد بلوار فرهنگ انتهای خیابان معارف
حسن مجیدیان 22129844 majidian@iecf.irسعادت آباد بلوار فرهنگ انتهای خیابان معارف
مریم علی نژاد 22129844 Alinezhad@iecf.irسعادت آباد بلوار فرهنگ انتهای خیابان معارف
وحید قهرمان 22129844 ghahreman@iecf.irسعادت آباد بلوار فرهنگ انتهای خیابان معارف
هیات علمی بنیاد     
هیات علمی بنیاد     
هیات علمی بنیاد     
هیات علمی بنیاد     
هیات علمی بنیاد     
هیات علمی بنیاد     
هیات علمی بنیاد     
تعداد نمایش:۱
۲۵ مورد، صفحه ۱ از ۱.