» رییس پژوهشکده » معرفی

معرفی ریاست پژوهشکده

دکتر افراشی2
دکتر آزیتا افراشی، دانشیار زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. تخصص اصلی ایشان معناشناسی و نشانه شناسی شناختی است و آثار متعددی را در حوزه بازنمود زبانی احساسات و عواطف از منظر زبانشناسی شناختی و به روش پیکره ای به انتشار رسانده است. ایشان عضو قطب زبانشناسی پیکره ای، سرپرست سابق دفتر همکاری های علمی و بین المللی و دو دوره دبیر هیات ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی بوده است و در حال حاضر ریاست پژوهشکده دانشنامه‌نگاری را بر عهده دارد. کتاب های مبانی معناشناسی شناختی، استعاره و شناخت و رویکردهای معناشناختی در مطالعات قرآنی از جمله کتاب های ایشان در حوزه زبانشناسی شناختی است.