» اطلاعات علمی - پژوهشی » آثار پژوهشکده دانشنامه‌نگاری

آثار پژوهشکده دانشنامه‌نگاری

ردیف

عنوان

سال

نوع اثر

1

گ‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ س‍ه‌ه‍زار س‍ال‍ه‌: ت‍طب‍ی‍ق‌ ت‍اری‍خ‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ و ه‍ج‍ری‌ ق‍م‍ری‌ و م‍ی‍لادی‌ ۱۲۶۰ - ت‍ا ۲۰۰۰ ه‍/۶۳۹ - ت‍ا م‌ ۲۶۲۱

73

تألیف

2

خ‍لاص‍ه‌ زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍م‍ن‍دان‌

74

ترجمه

3

زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍وران‌ (جلد سوم)

75

ترجمه

4

واژه‌ن‍ام‍ه‌ ک‍ی‍ه‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌

76

تألیف


5

از دم‌ ص‍ب‍ح‌ ازل‌ ت‍ا آخ‍ر ش‍ام ‌اب‍د: ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ه‍ان‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ آغ‍از و ان‍ج‍ام‌ ج‍ه‍ان‌

77

تألیف

6

فرهنگ فارسی برای جهان‌گردان

77

تألیف/ترجمه

7

دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ب‍ازت‍اب‍ی‌ از ع‍ال‍م‌ ک‍ب‍ی‍ر: ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌
دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ن‍وی‍س‍ی‌ در ای‍ران‌ و ج‍ه‍ان‌

79

تألیف

8

روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ورزش‍ی‌ (م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌)

79

تألیف

9

گ‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ب‍رای‌ ت‍اری‍خ‌

79

تألیف

10

گ‍اه‍ش‍م‍اری‌ ای‍ران‍ی‌ (ادام‍ه‌ گ‍اه‍ش‍م‍اری‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ س‍ه‌ه‍زار س‍ال‍ه‌) ب‍رای‌ ۵۴۲۱ س‍ال‌...

80

تألیف

11

اطل‍س‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ش‍م‍ی‍ران‌: رودب‍ار ق‍ص‍ران‌، ل‍واس‍ان‌ و ش‍ه‍ر ش‍م‍ی‍ران‌ (ت‍ج‍ری‍ش‌)

81

تألیف

12

دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ (جلد اول)

81

ترجمه

13

ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌ ف‍ارس‍ی‌

81

تألیف

14

گ‍اه‌ش‍م‍ار ع‍ل‍م‌ 1: س‍ال‌ش‍م‍ار روی‍داده‍ای‌ ت‍اری‍خ‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌، از ده‌ه‍زار س‍ال‌ پ‍ی‍ش‌ از م‍ی‍لاد ت‍ا پ‍ای‍ان‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌

81

ترجمه

15

دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌ ن‍ج‍وم‌

82

ترجمه

16

دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ زن‌ ای‍ران‍ی (دوجلدی)

82

تألیف

17

دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ب‍زرگ‌ ف‍ارس‍ی‌: گ‍زی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ ک‍لان‌

83

تألیف

18

دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ (دوجلدی)

83

تألیف/ترجمه

19

ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ زب‍ان‍ی‌ و ن‍ظری‍ه‌ واج‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍ن‍ج‍ارش‌ خ‍ط: ب‍ررس‍ی‌ واج‍ی‌ - ن‍وش‍ت‍اری‌ ال‍ف‌، آ و ه‍م‍زه‌ در ف‍ارس‍ی‌/

83

تألیف

20

دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ پ‍رن‍دگ‍ان‌: "ک‍ل‍ی‍ات‌ و اق‍ل‍ی‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌" (ه‍م‍راه‌ ب‍ا ف‍ه‍رس‍ت‌ ت‍ی‍ره‌ه‍ای‌ پ‍رن‍دگ‍ان‌ ج‍ه‍ان‌ و ف‍ه‍رس‍ت‌ گ‍ون‍ه‌ه‍ای‌ پ‍رن‍دگ‍ان‌ ای‍ران‌) (ویراست اول)

84

ترجمه

21

دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ (جلد دوم)

84

ترجمه

22

دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ وی‍ت‍ام‍ی‍ن‌ه‍ا و م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ (ویراست اول)

85

تألیف/ترجمه

23

گ‍اه‍ش‍م‍اری‌ در ت‍م‍دن‌ ای‍ران‍ی‌ م‍س‍ی‍ح‍ی‌ (م‍دخ‍ل‍ی‌ ب‍ر گ‍ف‍ت‌وگ‍وی‌ ت‍م‍دن‍ه‍ا)

85

تألیف

24

علم در عصر حاضر

85

 


25

دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ زی‍س‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌

86

تألیف/ترجمه

26

گاه‌شمار علم ۲: سالشمار رویدادهای علم و فناوری، از نیمه سده بیستم تا سرآغاز هزاره سوم‏: (پی‌آیندی بر گاه‌شمار علم دوازده هزار ساله بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی )

86

ترجمه

27

دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ پ‍رن‍دگ‍ان‌: "ک‍ل‍ی‍ات‌ و اق‍ل‍ی‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌" (ه‍م‍راه‌ ب‍ا ف‍ه‍رس‍ت‌ ت‍ی‍ره‌ه‍ای‌ پ‍رن‍دگ‍ان‌ ج‍ه‍ان‌ و ف‍ه‍رس‍ت‌ گ‍ون‍ه‌ه‍ای‌ پ‍رن‍دگ‍ان‌ ای‍ران‌) (ویراست دوم)

87

ترجمه

28

دانشنامه زیست‌فناوری و ژنتیک (دوجلدی)

87

تألیف/ترجمه

29

دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ وی‍ت‍ام‍ی‍ن‌ه‍ا و م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ (ویراست دوم)

87

تألیف/ترجمه

30

دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ (جلد سوم)

87

ترجمه

31

زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍وران‌ (جلد چهارم)

87

ترجمه

32

واژه‌نامه ریاضی: فارسی - انگلیسی، انگلیسی - فارسی، نام‌نامه

87

تألیف

33

دانشنامه مدیریت شهری و روستایی

87

تألیف

34

تاریخ پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و دامپزشکی‏ (جلد اول)

88

ترجمه

35

دانشنامه کارآفرینی (دو جلدی)

88

تألیف/ترجمه

36

دانشنامه‌های الکترونیکی

88

تألیف

37

شهرستان شمیران

88

تألیف

38

تاریخ پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و دامپزشکی (جلد دوم)‏

89

ترجمه

39

تاریخ پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و دامپزشکی‏ (جلد سوم)

89

ترجمه

40

دانشنامه ریاضی (جلد اول)

89

ترجمه

41

واژه‌نامه آموزش عالی

89

تألیف

42

مجموعه مقاله‌های اولین همایش سراسری دانشنامه‌نویسی در ایران (گذشته، حال و آینده)

89

گردآوری

43

تاریخ پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و دامپزشکی‏ (جلد چهارم)

90

ترجمه


44

فرهنگ اصطلاحات توسعه روستایی

90

تألیف

45

تاریخ پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و دامپزشکی‏ (جلد پنجم)

91

ترجمه

46

تاریخ پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و دامپزشکی‏ (جلد ششم)

91

ترجمه

47

چهره‌های نامدار آندلس

91

تألیف

48

فرهنگ آموزش بزرگسالان

91

تألیف/ترجمه

49

زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍وران‌ (جلد پنجم)

91

ترجمه

50

راهنمای بیماری‌های طیور (چاپ اول)

92

ترجمه

51

فرهنگ فرش دستباف

92

تألیف

52

فرهنگ کارآفرینی

92

تألیف

53

کتاب‌شناسی موضوعی ویرایش

92

تألیف

54

ادبیات فرانسه (نویسندگان، شاعران، مکاتب، اصطلاحات)

93

تألیف

55

دانشنامه پزشکی

93

تألیف/ترجمه

56

دانشنامه دانشنامه‌ها

93

تألیف

57

دانشنامه ریاضی (جلد دوم)

93

ترجمه

58

اطلس قالی و فرش

94

ترجمه

59

تاریخ پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و دامپزشکی‏ (جلد هفتم)

94

ترجمه

60

دانشنامه ادبیات جهان (جلد اول)

94

ترجمه

61

دانشنامه ادبیات جهان (جلد دوم)

94

ترجمه

62

دانشنامه خلیج‌ فارس (دو جلدی)

94

تألیف

63

راهنمای بیماری‌های طیور (چاپ دوم)

94

ترجمه

64

فرهنگ توصیفی پژوهش

94

تألیف

65

فرهنگ دامپزشکی (جلد اول)

94

ترجمه/گردآوری

66

دانشنامه فشرده پپتیدها

94

ترجمه

67

تاریخ پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و دامپزشکی‏ (جلد هشتم)

95

ترجمه

68

دانشنامه ریاضی (جلد سوم)

95

ترجمه

69

دانشنامه کسب‌‌وکار خانگی

95

تألیف

70

فرهنگ ارزیابی کیفیت در آموزش عالی

95

تألیف

71

فرهنگ مدیریت منابع طبیعی‏

95

تألیف

72

دانشنامه‌ی مهندسی کشاورزی، غذا و زیستی (دوجلدی)

95

ترجمه

73

فرهنگ اجمالی مصور معماری اسلامی ایران

96

تالیف