» گروه‌های پژوهشی » گروه علوم پایه و مهندسی و دانشنامه نگاری

اعضای گروه علوم پایه ومهندسی و دانشنامه نگاری

نام و نام‌خانوادگی

رشته تخصصی

مرتبه علمی

 دکتر حسن مجیدیان(مدیر گروه)

ریاضی

استادیار

دکتر گل‌اندام شریفی

فیزیولوژی گیاهی

استادیار

دکتر آندیا نعمتی

شیمی معدنی

استادیار