» گروه‌های پژوهشی » گروه علوم طبیعی و دانشنامه نگاری » گروه علوم پزشکی و دانشنامه نگاری

گروه علوم پزشکی و دانشنامه نگاری

نام و نام‌خانوادگی

رشته تخصصی

مرتبه علمی

دکتر کامبیز بنی‌هاشمی

پزشک عمومی

مربی