» گروه‌های پژوهشی » گروه علوم طبیعی و دانشنامه نگاری » گروه کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی و دانشنامه نگاری

گروه کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی و دانشنامه نگاری

نام و نام‌خانوادگی

رشته تخصصی

مرتبه علمی

دکتر مسعود رضائی

ترویج و آموزش کشاورزی

دانشیار

دکتر ریما مرشد

دامپزشکی

دانشیار