» گروه‌های پژوهشی » گروه علوم انسانی و دانشنامه نگاری » گروه هنر و معماری و دانشنامه نگاری

گروه هنر، معماری و دانشنامه نگاری

نام و نام خانوادگی

رشته تخصصی

مرتبه علمی

دکتر مریم کامیار