» آشنایی با پژوهشکده » تاریخچه

تاریخچه

دکتر بیرشک  

بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی در 1371ش در دو اتاق در محل فعلی پژوهشگاه تأسیس شد که وزیر وقت علوم دکتر مصطفی معین آنها را به استاد احمد بیرشک مؤسس و پایه‏‌گذار بنیاد واگذار کرده بود.

فعالیت رسمی بنیاد با اخذ موافقت رسمی از شورای گسترش آموزش عالی در سال 1371ش آغاز شد. دورة مدیریت استاد بیرشک در سال 1376 به پایان رسید و دکتر نادرقلی قورچیان برای تصدی مسئولیت بنیاد انتخاب شدند که این مسئولیت تا 1385ش ادامه داشت. مدیر بعدی بنیاد دکتر منوچهر اکبری بود که با تغییرات در اساسنامه و تصویب ساختار سازمانی مفصل نام بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی را پس از تصویب در هیئت امنا در سال 1388 به بنیاد دانشنامه‏‌نگاری ایران تغییر دادند.

با پایان یافتن مدیریت دکتر منوچهر اکبری در سال 1396ش فصل جدیدی در این مؤسسه پژوهشی آغاز شد و مقدمات پیوستن بنیاد به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در دورة مدیریت کوتاه ‏مدت دکتر حسینعلی قبادی فراهم شد و سرانجام در مرداد 1397 و در دورة سرپرستی دکتر علیرضا ملائی توانی این الحاق اجرایی شد و عنوان بنیاد به پژوهشکدة دانشنامه‏ نگاری تغییر یافت و فعالیت خود را در کنار سایر پژوهشکده‏ها و مراکز پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آغاز کرد و دکتر احمد پاکتچی در جایگاه نخستین سرپرست پژوهشکده تعیین شدند.

 

انتقال از نسلی به نسل دیگر

 


1371 بنیانگذاری توسط استاد احمد بیرشک

1397 پیوستن به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

حدود 25 سال برابر با یک نسل کلاسیک جامعه‏ شناختی