» آشنایی با پژوهشکده » تاریخچه

تاریخچه

دکتر بیرشک  

بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی در 1371ش. در دو اتاق در محل فعلی پژوهشگاه تأسیس شد که وزیر وقت علوم دکتر مصطفی معین آنها را به استاد احمد بیرشک مؤسس و پایه‏‌گذار بنیاد واگذار کرده بود.

فعالیت رسمی بنیاد با اخذ موافقت رسمی از شورای گسترش آموزش عالی در سال 1371ش. آغاز شد. دورة مدیریت استاد بیرشک در سال 1376 به پایان رسید و دکتر نادرقلی قورچیان برای تصدی مسئولیت بنیاد انتخاب شدند که این مسئولیت تا 1385ش. ادامه داشت. مدیر بعدی بنیاد دکتر منوچهر اکبری بود که با تغییرات در اساسنامه و تصویب ساختار سازمانی مفصل نام بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی را پس از تصویب در هیئت امنا در سال 1388 به بنیاد دانشنامه‏‌نگاری ایران تغییر دادند. 

با پایان یافتن مدیریت دکتر منوچهر اکبری در سال 1396ش فصل جدیدی در این مؤسسه پژوهشی آغاز شد و مقدمات پیوستن بنیاد به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در دورة مدیریت کوتاه ‏مدت دکتر حسینعلی قبادی فراهم شد و سرانجام در مرداد 1397 و در دورة سرپرستی دکتر علیرضا ملائی توانی این الحاق اجرایی شد و عنوان بنیاد به پژوهشکدة دانشنامه‏ نگاری تغییر یافت و فعالیت خود را در کنار سایر پژوهشکده‏ها و مراکز پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آغاز کرد و دکتر احمد پاکتچی در جایگاه نخستین سرپرست پژوهشکده تعیین شدند. پس از انتصاب دکتر پاکتچی به سمت سفیر ایران در یونسکو، سرکار خانم دکتر آزیتا افراشی عهده دار این سمت شدند و هم اکنون به عنوان سرپرست پژوهشکده دانشنامه نگاری مشغول به فعالیت هستند.

 

انتقال از نسلی به نسل دیگر

 


1371 بنیانگذاری توسط استاد احمد بیرشک

1397 پیوستن به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

حدود 25 سال برابر با یک نسل کلاسیک جامعه‏ شناختی